Matt Forté bejubelt seinen Touchdown.
Bild 12 von 36
Fotograf: Eric Lars Bakke
Zuweisungen: Matt Forté